นางราตรี ดิสถาพร
นางสาววรรณา ก้อนใส
นางอุไร เต้าน้อย
นางราตรี แสวงศรี
นางสาวรัชนี พลชัยยา
นางสาวศิริพรรณ เลิศวัฒนนนท์
นางสุเนตร์ ศรีชนะ
นางสาวจุฑามาศ วงศ์พันธ์วีรกุล
นางสาวบุษรินร์ ศรีสุข
นางสาวปัญจรัตน์ วงศ์วินิจ
นางสาวนรารัตน์ พวงพุ่ม
นางศิรินุช รุ่งรวยศรี
นางสาวนิสารัตน์ รอดบุญคง
นางสาวกาญจนา ม่วงหมั่นกิจ
ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์
นางเกษร์อุบล ปักสมัย
นางสาวยุพร วนาดอนพิศาล
นางสาวทัศนา อัสดงพงพนา
นางสาวมะลิวัลย์ ชูเกียรติศิริ
นางกันยกร เนากลาง
นางสาวนเรศร ทาสีภู
นายอริสมันต์ พนัสพนาไพร
นางสาววันดี ทรงศักดิ์ราตรี
นางสาวพลอยปภัส เฟื่องเนียม
นายยุทธศิลป์ แปลนนาค
นางกชกร ก้าวงามพาณิชย์
นางสาวศิริวรรณ ภูตะลา
นายกีรติ เกตุรัตนมาลี