วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

           โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์บริหารงานตามปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำความรู้สู่สากล มุ่งพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจหลักของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน