อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

  1. ซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรม เที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง
  2. เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง สมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุขในชีวิตของตน
  3. การงาน รักและมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ
  4. รัก เมตตา เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ
  5. รู้คุณ กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา

 


 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น

หมายถึง  รักผู้อื่น ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เสียสละเพื่อส่วนรวม อุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความดีงามของส่วนรวม และสถาบัน