เครื่องหมายของโรงเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีเครื่องหมายที่สำคัญ 3 รูปลักษณ์
1

1.  ตราของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ตรงกลาง ความหมายของโล่เป็นดังนี้

ข้างบนสุด เป็นรวงข้าวตั้งตรง สูงเท่ากัน 4 รวง ซึ่งบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบและความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก

รวงข้าวเขียวสด    คือ การเริ่มต้นของภคินีที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทำงานหนักเกินกำลัง เพื่อเป็นการพลีชีพ ประดุจเมล็ดพืชเล็กๆ ที่ตกสู่ดิน

พื้นสีทอง    หมายถึง  ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมนที่ท้องทุ่งที่ราบโบส

สีฟ้า    เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประคำและเลียนแบบพระมารดา

เดอ ชาร์ตร    เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินีตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร

สีแดง     สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโลมรณสักขี
องค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย

บทจดหมาย   ที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับใช้ของภคินี ในการนำมนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า

ภาษาลาติน 3 คำ   คือ REGULARITE (ซื่อสัตย์) SIMPLICITE (ราบเรียบ) TRAVAIL (การงาน) เป็นการเตือนใจ ให้ยึดถือและปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อสัตย์ สุภาพราบเรียบ และขยันขันแข็งในการทำงาน

2

2.  สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัสตราวุธภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้งส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกัน มีเส้นนอนเป็นฐานมีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา

ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครองเมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน

เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน กำลัง
ความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง

โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย

ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีร์ภาพ และอย่างองอาจกล้าหาญ

ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุขและเพื่อสันติสุข

หนังสือสองเล่ม แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่าทั้งสอง เปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

3

3.  สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (Fleur de lis)

สัญลักษณ์ดอกลิลลี่กลางวงกลมสองชั้น

ความหมาย จุดหมายของมนุษย์ คือ การรู้และเข้าถึงสัจธรรมด้วยการดำเนินชีวิตมีระเบียบวินัย สุภาพราบเรียบประกอบการงานและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม

          ดอกลิลลี่ผุดขึ้นจากดิน ชูก้านตรงสู่ความไพศาล และความสว่าง มีดอกสีขาวที่งดงามให้เป็นที่ชื่นชมเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่า เจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือ ซื่อตรงและเที่ยงตรงมีความถ่อมตนสุภาพและหนักแน่นอยู่เนืองนิจ ดุจดังแผ่นพื้นพสุธามีความบริสุทธิ์สดใสเป็นความงามประจำตนและเป็นแบบฉบับ แม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่างให้เป็นแบบฉบับดีงามที่ประจักษ์


สีประจำของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

สีประจำของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ สีน้ำเงินและสีเหลือง มีความหมายเตือนใจให้คำนึงถึงคุณธรรมสำคัญหลายประการ

เบื้องต้น สีทั้งสองเป็นแม่สีเปรียบได้ดังหลักการของทุกสิ่งทุกอย่าง ในทางวิชาการว่าด้วยทฤษฎีเรื่องสี  เมื่อนำสีทั้งสองผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะได้สีใหม่อีกหนึ่งสี คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีของพืชต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิต

ต่อมาได้มีการกำหนดให้สีเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าต่างๆ ธงไตรรงค์ก็ได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ไว้ในสมัยต้นประชาธิปไตยว่า  “น้ำเงิน คือ สีประจำชาติ” ในภาคตะวันตกของทวีปเอเชีย ถือว่าสีน้ำเงิน คือสีของความภักดี   เป็นสีของจารีตนิยม   เป็นสีแสดงความสามารถและเกียรติยศของประชาชนข้างมาก คือ ผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็นฝ่ายเสื้อคอสีน้ำเงิน ตลอดจนกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมก็เรียกขานกันว่า กฎหมายสีน้ำเงิน

สีน้ำเงิน จึงเป็นสีแสดงถึงความดีงาม ความสงบสำรวม ความมีกฎเกณฑ์ ความเป็นเลิศและความเป็นฝ่ายข้างมาก

สีเหลือง เป็นสีของวุฒิภาวะ หรือความเจริญเต็มที่ เป็นสีของความสว่าง เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะถือได้ว่าเป็นสีของชีวิตใหม่ เช่น อรุณของทิวาวาร อันหมายถึงการเริ่มต้น

สรุป

           ดอกไม้ประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  คือ ดอกลิลลี่ หมายถึง ความซื่อตรง เที่ยงตรง ถ่อมตน สุภาพ มีความบริสุทธิ์สดใส เป็นแบบฉบับอันดีงาม

           สีประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   คือ น้ำเงิน-เหลือง หมายรวมถึง การดำรงตนอยู่ในธรรมะด้วยความสงบสำรวม  มีความเป็นผู้ประกอบกิจการที่มุ่งสู่ความดี ความสามารถรักษาศักดิ์ศรีเฉพาะตนและส่วนรวม ด้วยความซื่อตรง พร้อมที่จะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นทุกวัน ความเป็นบุคคลตั้งอยู่ในศีลในธรรม คือเกียรติยศของบุคคล