ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

(HISTORY OF SAINT JOSEPH CONVENT SCHOOL)

1253

 

การก่อตั้ง

           โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) กลุ่มคณะนักบวชสตรี ในคริสต์ศาสนาที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2441 เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้  ปัจจุบันคณะภคินีมีกิจการที่อยู่ภายใต้การดูแลหลายแขนง อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล คลินิก ค่ายช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยบริเวณชายแดนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ

           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450 คณะภคินีโดยคุณแม่อธิการิณีแซงต์ซาเวียร์ (MERE SAINT-XAVIER) ได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ของคณะมิสซังกรุงเทพ ณ บริเวณถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  โดยตัวอาคารหลังแรก ออกแบบโดย  อัลเฟรโด ริกาสซี่  สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน  ผู้ซึ่งออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 – ปัจจุบัน

ผู้รับใบอนุญาต

วัน เดือน ปี

รายนาม

ตำแหน่ง

31  ธันวาคม  2480

สังฆราชเรเนเปโรส

 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

26  กุมภาพันธ์  2484

นางสาวรจิต

กิจเจริญ

ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 1

30  พฤศจิกายน  2538

นางสาวนิภา

กิจเจริญ

ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 2

13  พฤษภาคม  2540

นางสาวจันทร์เพ็ญ

ชีรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 3

24  พฤษภาคม  2550

นางสาวศรีสมร

ชำนาญธรรม

ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 4

1    ตุลาคม  2553

นางสาวมุกดา

มุ่งหมาย

ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 5

21  พฤษภาคม  2557

นางสาวยุภี

กิจเจริญ

ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 6

27  พฤษภาคม  2566

นางสาวอัจฉรา

สุภาไวย์

ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 7

 

ผู้จัดการ

วัน เดือน ปี

รายนาม

ตำแหน่ง

21 พฤษภาคม  2499

นางสาวรจิต

กิจเจริญ

ผู้จัดการคนที่ 1

18 กันยายน  2515

นางสาวนิภา

กิจเจริญ

ผู้จัดการคนที่ 2

5   มิถุนายน  2540

นางสาวจันทร์เพ็ญ

ชีรานนท์

ผู้จัดการคนที่ 3

24 พฤษภาคม  2550

นางสาวศรีสมร

ชำนาญธรรม

ผู้จัดการคนที่ 4

27 กันยายน  2553

นางสาวมุกดา

มุ่งหมาย

ผู้จัดการคนที่ 5

15 พฤษภาคม  2557

นางสาวยุภี

กิจเจริญ

ผู้จัดการคนที่ 6

27 พฤษภาคม  2566 นางสาวอัจฉรา สุภาไวย์ ผู้จัดการคนที่ 7

 

ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา

รายนาม

2480-2491

1.  เซอร์เดซองช

โอชู

2491-2527

2.  นางสาวรจิต

กิจเจริญ

2527-2533

3.  นางสาวมุกดา

มุ่งหมาย

2533-2536

4.  นางสาวจันทร์เพ็ญ

ชีรานนท์

2536-2539

5.  นางสาวมุกดา

มุ่งหมาย

2539-2545

6.  นางสาววิภา

เลค

2545-2557

7.  นางสาวมุกดา

มุ่งหมาย

2557-2566

8.  นางสาวยุภี

กิจเจริญ

2566- ปัจจุบัน 9.  นางสาวอัจฉรา สุภาไวย์