เกียรติประวัติของโรงเรียน

           จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของนักเรียนอยู่เสมอ
ทำให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระราชทานรางวัลจัดการศึกษาดีเด่นระดับชาติ คือ

 1. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ประจำปีการศึกษา 2511  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับสามของประเทศ
 2. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่นประเภทมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2513, 2516 และ 2529
 3. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีเด่นประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำ
  ปีการศึกษา 2537 และได้รับรางวัลโล่โรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ณ หอประชุมคุรุสภา
 4. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2532 และ 2542 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2541
 6. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2542
 7. โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548)
 8. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน  นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 20 ณ สนามศุภชลาศัย  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544
 9. 9. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพทางการศึกษา ISO 9001:2000 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 1 ในปี พ.ศ. 2549
 10. 10. โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2  (ปี 2549 ถึง 2553)
 11. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของเขตกรุงเทพมหานคร
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2550
 12. โรงเรียนได้รับมอบป้ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีการสุขาภิบาลอาหารระดับดีเด่น จากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2551
 13. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ในการนั่งบรรเลง  การบรรเลงดนตรีสนาม และรางวัลคฑากรยอดเยี่ยม จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2551
 14. 14. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552
 15. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท  จากโครงการโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2552 จากการไฟฟ้านครหลวง
 16. โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ Eco School Award ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จากสมาคมนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2552
 17. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ในรายการ Thailand International Wind Ensemble Competition 2009 : Class B การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552
 18. 18. โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  “เป็นหน่วยงานน้องใหม่ไฟแรง ที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในปี 2552 – 2554  ประสบความสำเร็จได้รับปริมาณโลหิตตามเป้าหมาย”  จากศูนย์บริการโลหิต  สภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554
 19. โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554
 20. โรงเรียนโล่รางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555
 21. 2 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และรับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555
 22. 22. โรงเรียนการรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ  รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555
 23. โรงเรียนได้รับโล่ขอบคุณจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 1  มอบโดย  พลโทอุดมเดช  สีตบุตร  แม่ทัพภาคที่ 1  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 24. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จากการประเมินโครงการโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน (ENERGY MIND AWARD 2012) และรับประทานโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่
 25. โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
 26. โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นโครงการเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
 27. โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับรองการตรวจประเมินอาคารสถานที่ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558
 28. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวงเยาวชน “2013 WAMSB World Championship ประเภท Junior Band Champion”  ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองชิบะ
 29. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ ( MASCI) รอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2558
 30. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558
 31. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร As Outstanding Basic Education Institution National Conference on Quality Assurance 2015 14-16 October 2015 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 32. โรงเรียนรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3  ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY MIND AWARD 2015
  จากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
 33. โรงเรียนได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงิน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 34. โรงเรียนได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
  ตามเกณฑ์ที่กำหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงินและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 35. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) ระดับดีเลิศ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลถึงวันที่ 29 กันยายน 2563
 36. โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561
 37. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลจากสมาคมนิยมไทยดีเด่นประเภทสถาบัน (องค์กร) ที่ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562
 38. 38. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลจากการประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARDS - 2019 ในโอกาสการจัดงาน “คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล” ในฐานะองค์กรดี มีคุณธรรม ประเภททาคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศล จากสมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสังคม (สพคจ) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 39. 39. โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัลคชจักร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 40. 40. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโรงเรียนที่ได้อนุเคราะห์ในเรื่อง วิทยากรอาสาสมัครให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการ การเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 41. 41. โรงเรียนได้รับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระฯ ประจาปีการศึกษา 2562 คือระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 42. 42. November 25th 2020 SEAMEO Regional Centre for STEM Education Hereby presents this plaque to declare that SAINT JOSEPH CONVENT SCHOOL IS an Academic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests program for Mathematics and Science of 2020.
 43. โรงเรียนได้รับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 44. โรงเรียนได้ผ่านการประเมิน THAI STOP COVID PLUS (TST+) และได้ใบประกาศรับรองว่าเป็นสถานศึกษาที่สะอาดปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ผ่านมาตรฐานในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (การรับรองตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

           รางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  ซึ่งตระหนักดีถึงคุณค่าและพร้อมที่จะช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เช่นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

 

เกียรติประวัติของโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู

พ.ศ. 2524 :     แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

           แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมา-ภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2524 :     เซอร์โปลา มีโอเซค อธิการิณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น “LE CHEVALIER” จากรัฐบาลฝรั่งเศส

           เซอร์โปลา มีโอเซค อธิการิณีของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
“LE CHEVALIER” จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในโอกาสที่ทำคุณประโยชน์ การสอนภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนไทยรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างแตกฉาน

พ.ศ. 2531 :     แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

           เมื่อ พ.ศ. 2531 แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2532 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับพระราชทานบัตรเกียรติคุณและโล่รางวัล

          ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2532 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2540 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร

           ได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย Cambridge จากการสอบ Advanced English ได้รับประกาศนียบัตรจาก University of Kent in Canterbury และ Teacher ,Training & English for Adults

พ.ศ. 2541 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร

           ได้รับประกาศนียบัตร จาก Franciscan Study Centre Canterbury

พ.ศ. 2544   พ.ศ. 2545  และ  พ.ศ. 2546  :  เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร

           ได้รับเกียรติบัตร จาก คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

พ.ศ. 2547 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร

           ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร “การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร
รุ่นที่ 12” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม

           ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย- นานาชาติ AFS Hungary

           ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

“12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

           ได้รับเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

พ.ศ. 2548 :     เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร

           ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ”

           ได้รับเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม First Thai –Chinese Youth Camp 2005

พ.ศ. 2549 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร

           ได้รับใบรับรองระบบการจัดการ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

           ได้รับวุฒิบัตรจากการร่วมสัมมนาวิชาการในหลักสูตรการบริหารด้านการศึกษาแบบมืออาชีพ

           ได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วม  “โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2549 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

พ.ศ. 2549 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร

           ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

           ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารโรงเรียน  ผู้มีผลงานดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 1

           ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ “เพลงสดุดี” จากชมรมอธิการิณีเจ้าคณะ แห่งประเทศไทย และประเทศลาว

พ.ศ. 2550 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร

           ได้รับเกียรติบัตรจากรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

พ.ศ. 2551 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

           ได้รับใบประกาศนียบัตรและการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกิตติมศักดิ์ การต่อต้านการก่อการร้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2551 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการ

           เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย  นางสาวนันทา หงวนตัด  นางเกษร์อุบล ปักสมัย  นางศิริพร ใจเพ็ชร์
นางรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์  นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล  นางสาวสมพร มาลัยศรี นางสาวชุลีพร เพียรช่าง
นางสาวจุฑารัตน์  โล่ตระกูลวัฒน์   เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการ จัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ณ ห้องเรดิสัน บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน (ถนนพระราม 9)

พ.ศ. 2553 :     เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้มอบหมายให้ เซอร์ลิลี่ นิลเขต และ นางเกษร์อุบล ปักสมัย เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน

           เซอร์ลิลี่  นิลเขต และ นางเกษร์อุบล ปักสมัย เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน  สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3  ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

.ศ. 2554  :    เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย  ได้รับโล่รางวัล การบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนัก  บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

           เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียน ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555  :    เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา

           เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้มอบหมายให้ นางรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ นางศิริพร  ใจเพ็ชร์
นางเกษร์อุบล ปักสมัย นางสาวสมพร มาลัยศรี และ นางสาวนันทา หงวนตัด เป็นตัวแทนรับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ณ เวทีกลางแจ้ง สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555  :    เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับมอบโล่ขอบคุณจากกองทัพภาคที่ 1

           เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับโล่ขอบคุณ ในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพลโทอุดมเดช  สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ณ ห้อง อเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556  :    เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานระดับ 5 ดาว

           เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้มอบหมายให้ เซอร์ลิลี่ จีรภา  นิลเขต  ครูธนภัทร ฟูมี  ครูนลทพร  แสนชรา ครูจิรัชญา  อาจวงศา และตัวแทนนักเรียนแกนนำ จำนวน 3 คน คือ เด็กหญิงญาณนภา ขจิตวรพันธ์ เด็กหญิง
วริศรา สุขศรี เด็กหญิงอนัญพร จุนเจือจาน  เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โครงการ ENERGY  MASTER  AWARD (บุคลากรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน) จากการไฟฟ้านครหลวง  ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556  :    เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับโล่รางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ  5 ดาว

           โครงการ ENERGY  MASTER  AWARD จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา-
ทินัดดามาตุ ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556

พ.ศ. 2558  :    เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  รับเกียรติบัตรและโล่

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ ได้มอบหมายให้ เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์  คำแดง และผู้แทนครู เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558  :  เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  รับเกียรติบัตร

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  มอบหมายให้ นางสาวนันทา  หงวนตัด เข้ารับเกียรติบัตร As Outstanding Basic Education Institution National Conference on Quality Assurance 2015 14-16 October 2015 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559  :    เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  รับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี  กิจสมัคร นางสาวสมพร  มาลัยศรี และตัวแทนนักเรียนแกนนำ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โครงการ ENERGY MASTER AWARD จากการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559  :    เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  รับเกียรติบัตร

           เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ เซอร์มารี กันดิ๊ด ว่องไว  เซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ และนางเกษร์อุบล ปักสมัย เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงิน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560  :    เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  รับโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงานระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี  กิจสมัคร นางสาวสมพร  มาลัยศรี และตัวแทนนักเรียนแกนนำ โครงการ ENERGY MASTER AWARD เข้ารับโล่ประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ โรงแรมคอนราด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561  :  เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล รับโล่โรงเรียนเอกชน 100 ปี

           เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล เข้ารับโล่โรงเรียนเอกชน 100 ปี จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561  :  เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) ระดับดีเลิศ

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี  กิจสมัคร เข้ารับใบรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) ระดับดีเลิศ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลถึงวันที่ 29 กันยายน 2563

พ.ศ. 2561  :  เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

           เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ และ นางเกษร์อุบล ปักสมัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561

พ.ศ. 2562  :  เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  รับโล่รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวยุพร  วนาดอนพิศาล เข้าได้รับโล่รางวัลจากสมาคมนิยมไทยดีเด่นประเภทสถาบัน (องค์กร) ที่ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ” ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562  :  เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  รับโล่ประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวจิติมา  มณฑาศวิน เข้ารับโล่ประทานรางวัล เกียรติคุณนานาชาติ  MORAL AWARDS - 2019 จากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ ในโอกาสการจัดงาน “คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล”  ในฐานะองค์กรดี มีคุณธรรม ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศล จากสมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสังคม (สพคจ) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562  :    เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ  รับมอบรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัลคชจักร ครั้งที่ 1

           โดยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา  ภาณุพันธ์  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

           เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ มอบหมายให้ นางปวีณา รอดรัตน์  เข้ารับการประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัลคชจักร ครั้งที่ 1  ณ หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           ในโอกาสนี้คณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาคุณครู 3 คน นักเรียน 2 คน  เข้ารับประทานโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

               นางสาวพงษ์ลดา      ศุระศรางค์      ประเภทครูผู้สอนดีเด่น

               นางสาวพัชราภรณ์    วงศ์ชูเวช        ประเภทครูผู้สอนดีเด่น

               นางมยุรี               เอี่ยมอ่วม       ประเภทครูผู้สอนดีเด่น

               เด็กหญิงณิธิศา         นักเรียง         ประถมศึกษาปีที่ 3/7   ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

               เด็กหญิงณัฐณิชา      เอกมงคลชัย    ประถมศึกษาปีที่ 3/1   ประเภทเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

พ.ศ. 2562  :    เซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ   ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  
พ.ศ. 2562

           เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ  มอบหมายให้ เซอร์เทเรซา เกศแก้ว  พรรณเชษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562

.ศ. 2564 :     เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ เข้ารับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ประเภทเพชรผู้นา ด้านเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และนางเกษร์อุบล ปักสมัย หัวหน้าฝ่ายบุคลากร เข้ารับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ประเภทเพชรผู้สอนด้านเกียรติคุณด้านวัฒนธรรม

           เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ เข้ารับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ประเภทเพชรผู้นาด้านเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และนางเกษร์อุบล ปักสมัย หัวหน้าฝ่ายบุคลากร เข้ารับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ประเภทเพชรผู้สอนด้านเกียรติคุณด้านวัฒนธรรม ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565