นางพิรดา พีรธราธร
นางสาวเมตตา ใคร่ครวญ
นางโสมรภี ครองบุญ
นางสาวศรัญจี คณา
นางสาวอุมาพร รังกลิ่น
นายปราโมทย์ สารบรรณ์
นายองอาจ วรรณสุพริ้ง
นายวิจิตร์ เทียนสว่าง
นายธิติ จเร
นางอังคณา เนตรมณี
นางสาวฉวีวรรณ แย้มพจนา
นางสาวสุวลีย์ ศรีโมรา
นางสาวพานิช ธรรมสา
นายอุเทน แสงดาว
นางสาวสมพร มาลัยศรี
นายเจริญ ปักสมัย