นางกมลวรรณ เฟื่องจันทร์

นางสาวอัจฉราพร ภักดีวิทยากุล

นางสาวธันวา เหลืองอ่อน

นางสาวหทัยรัตน์ แซ่เจียม

นางรัตนาวดี บัวชม

นางสาวบุศรา ศิริรักนาวี

นางสาวนันท์นภา เอี่ยมศรี