ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Word Search ในวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โดยในกิจกรรมมีให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ค้นหาคำศัพท์และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ

Word Search 1Word Search 2