ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม Creator Contest วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง

32