ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม  ASEAN NEWS ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดตลอดปีการศึกษา 2565

โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการพูดเสียงตามสายช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติตั้งแต่ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 6-12  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  ตลอดจนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง  

2898697289869328986942898695