ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน “ทำอย่างไรให้พอเพียง ” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าข้อมูลและสื่อสารได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ Less is More

 

24