ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมคณิตคิดเพลง วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบ วิธีแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

345560345557