ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ พุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
รูปแบบกิจกรรม 

35