ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

     พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น

    “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

433349433350433347433348