ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

หลักสูตร (ภาคภาษาไทย , English Program)
เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ซื้อ
ใบสมัครออนไลน์วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.

2
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศหญิง เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1.2 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว
1.3 สามารถอ่านออก เขียนได้ สุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการศึกษา และมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน

2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
2.1 หลักสูตรสถานศึกษา (ภาคภาษาไทย)
2.2 หลักสูตรการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
      เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทุกวิชา *ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมฯ*

3. กำหนดการซื้อและยื่นใบรับสมัคร
3.1 ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น **ลิงค์กรอกใบสมัครจะเปิดให้วันที่เปิดรับ**
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.
3.2 ชำระค่าใบสมัคร 1,000 บาท โดยการชำระผ่าน QR Code บัญชีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
พร้อมพิมพ์ชื่อ-นามสกุลนักเรียนลงในบันทึกช่วยจำ

นำไปแนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

4. หลักฐานที่ต้องแนบในการยื่นใบสมัคร
4.1 สูติบัตร ถ่ายภาพหรือแสกนจากฉบับจริง
4.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล นักเรียน (ถ้ามี) แสกนเป็นไฟล์เดียวกับสูติบัตร
4.3 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน
4.4 ภาพถ่ายนักเรียน หน้าตรง สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ภาพชัดเจน ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 Pixel

*ภาพชัดเจนไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด แว่นตา หมวก โบว์ติดผมแบบประดับสวยงาม  ไม่ยิ้มเห็นฟัน ภาพถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน **

4.5 นักเรียนคาทอลิกแนบสำเนาใบศีลล้างบาป (ถ้ามี)
4.6 สำเนาบัตรสมาชิกศิษย์เก่าของมารดา /สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ (ถ้ามี)
4.7 สลิปการโอนเงินค่าใบสมัคร *มีชื่อ-นามสกุลนักเรียนในบันทึกช่วยจำ*

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมและพิมพ์บัตรเข้ารับการประเมิน
- วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ทาง Line Open Chat รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2568

6. การประเมินความพร้อมนักเรียนและสัมภาษณ์บิดาหรือมารดาเท่านั้น
- วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

*วิชาที่ประเมินความพร้อม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คำนวณ เชาว์ปัญญา และการอ่านภาษาไทย

7. การประกาศผลการประเมินความพร้อม
- วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ทาง Line Open Chat รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2568

8. ลงทะเบียนมอบตัว
- วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

หมายเหตุ นักเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์การรับสมัครให้ติดต่อโรงเรียนผ่านช่องทางไลน์ @sjcschool ก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร