ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตร (ภาคภาษาไทย , English Program)
เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ซื้อ
ใบสมัครออนไลน์วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.

2
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศหญิง เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1.2 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว
1.3 สามารถอ่านออก เขียนได้ สุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการศึกษา และมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน
2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
2.1 หลักสูตรสถานศึกษา (ภาคภาษาไทย)
2.2 หลักสูตรการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทุกวิชา *ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมฯ*
3. กำหนดการซื้อและยื่นใบรับสมัคร
3.1 ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.
3.2 ชำระค่าใบสมัคร 500 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
บัญชีเลขที่ 5121102480 ธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมพิมพ์ชื่อ-นามสกุลนักเรียนลงในบันทึกช่วยจำ

นำไปแนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)
4. หลักฐานที่ต้องแนบในการยื่นใบสมัคร
4.1 สูติบัตร ถ่ายภาพหรือแสกนจากฉบับจริง
4.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล นักเรียน (ถ้ามี)
4.3 รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน แนบเป็นไฟล์ภาพถ่าย หรือถ่ายสดพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า) ถ่ายให้ชัดเจนนักเรียนแต่งกายเรียบร้อยไม่ตกแต่งเครื่องประดับ
4.4 นักเรียนคาทอลิกแนบสำเนาใบศีลล้างบาป (ถ้ามี)
4.5 สำเนาบัตรสมาชิกศิษย์เก่าของมารดา /สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ (ถ้ามี)
4.6 สลิปการโอนเงินค่าใบสมัคร *มีชื่อ-นามสกุลนักเรียนในบันทึกช่วยจำ*
หมายเหตุ ไฟล์เอกสารแนบเป็นไฟล์ *.PDF (ยกเว้น รูปนักเรียน และสลิป แนบเป็น *.JPG)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมและพิมพ์บัตรเข้ารับการประเมิน
- วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ทาง Line Open Chat รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2567
6. การประเมินความพร้อม (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คำนวณ และเชาว์ปัญญา)
- วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.30 น. ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7. การประกาศผลการประเมินความพร้อม
- วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ทาง Line Open Chat รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2567
8. ลงทะเบียนมอบตัว
- วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

หมายเหตุ นักเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์การรับสมัครให้ติดต่อโรงเรียนผ่านช่องทางไลน์ @sjcofficial ก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร