ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567
เพศหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
(สมัครเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น)


 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน (สำหรับนักเรียนภายนอก)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

ระเบียบการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การสมัคร มีดังนี้

1. แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร

1.1  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

1.2  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

1.3  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

1.4  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศษ

1.5  แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ

ดูรายละเอียดแผนกการเรียน คลิก 

2. วัน เวลา จำหน่ายใบสมัคร

-     วันจันทร์ที่ 22  มกราคม - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

       ชำระค่าใบสมัคร 500 บาท  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

       บัญชีเลขที่ 5121102480  ธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมเขียนชื่อนักเรียนลงในสลิปและนำไป

       แนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

-     บัตรเข้าห้องสอบจะส่งอีเมล์ให้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

3. คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณา

3.1  เป็นนักเรียนหญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

3.2  เป็นนักเรียนหญิงกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนต่างๆ

3.3  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ

โรงเรียนจะพิจารณารับสมัครนักเรียนเข้าสมทบในแต่ละแผนการเรียน ตามอัตราที่โรงเรียนกำหนด

 

4. เอกสารที่จะต้องแนบในการสมัคร

4.1 บัตรประชานักเรียน(เฉพาะด้านหน้า)

4.2 ภาพถ่ายนักเรียนหน้าตรงชุดนักเรียนพื้นหลัง ขาว ฟ้า

 (ภาพถ่ายเป็นปัจจุบัน ไม่ถ่ายจากภาพ ติดลายน้ำ ภาพชัดเจน)

4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

4.4 สลิปการโอนชำระค่าใบสมัคร ระบุชื่อนักเรียน

 

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

5.1  วันสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.-12.00 น.

5.2  วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567  ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

รายวิชาที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์            

วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และ วิชาภาษาอังกฤษ

* ทั้งนี้นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จะต้องสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพิ่มอีก 1 วิชา

5.3  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

5.3.1  นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเดิม และทำข้อสอบด้วยความสุจริต

5.3.2  นักเรียนมีบัตรประจำตัวผู้สอบ , บัตรนักเรียน , บัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตน

5.3.3  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้พร้อมได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ ปากกา ปากกาลบคำผิด

5.3.4  ไม่อนุญาต ให้นำหนังสือ บันทึกย่อ เครื่องคิดเลข อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาโทรศัพท์ ให้นำเฉพาะเครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบเท่านั้น

5.3.5  นักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดและนั่งตามเลขที่ที่กำหนด

5.3.6  ไม่พูดคุยในห้องสอบ และขณะทำการสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อสอบให้ยกมือถามกรรมการ
คุมสอบเท่านั้น

5.3.7  เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที

5.3.8  นักเรียนไม่ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา

*หากผิดจากข้อปฏิบัติในการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ*

 

6. การประกาศผลสอบ

6.1 ประกาศผลสอบทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

6.2  วันชำระค่าธรรมเนียมมอบตัววันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 – 11.00 น.

6.3  เริ่มเรียนภาคฤดูร้อนในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม  - วันอังคารที่ 10 เมษายน 2567

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

โทร 02-6310085    e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Line : @sjcofficial