ผู้ปกครองที่ประสงค์มารับนักเรียนด้วยตนเอง กรุณาติดต่อขอทำบัตรรับนักเรียน

สำหรับปีการศึกษา 2567

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอทำบัตร

1. ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงของผู้มารับ ขนาด 3x4 ซม. หรือขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 400Pixels
2. ไฟล์ภาพถ่ายบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มารับ เฉพาะด้านหน้า
3. ไฟล์ภาพถ่ายปัจจุบันของนักเรียนสวมเครื่องแบบของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์พร้อมครอบครัว
( บิดา มารดา ญาติพี่น้องผู้มารับนักเรียนและนักเรียน ) ขนาด 3x5 นิ้ว แนวนอน เพื่อติดหลังบัตรรับนักเรียน
4. ไฟล์ภาพสลิปการชำระเงิน **ระบุชื่อนักเรียนในสลิปโอนเงิน**
5. ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ หรือ ทำบัตรเพิ่ม(รวมแล้วไม่เกินครอบครัวละ 3 ใบ) ใบละ 100 บาท 

**** ผู้ปกครอง 1 คน สามารถทำได้ 1 ใบเท่านั้น ไม่สามารถทำซ้ำได้ *****
6. ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงผู้มารับนักเรียนโดยมีบัตรเดิมมาเปลี่ยน ใบละ 100 บาท (ส่งบัตรเดิมที่ห้องธุรการ)

ระเบียบปฏิบัติการมารับนักเรียน

1. ทุกครั้งที่เข้าโรงเรียนแขวนบัตรตลอดเวลา
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ไม่ควรสวมกางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น เสื้อแขนกุด เพื่อเป็นการให้เกียรติกับสถานที่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ บุตร – หลาน
3. รับนักเรียนตามเวลาและบริเวณที่กำหนด
4. ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบเหตุที่เกิดจากการใช้บัตร
5. คืนบัตรนี้เมื่อยื่นเรื่องลาออก ที่ห้องทะเบียน

หมายเหตุ เมื่อทำบัตรเรียนร้อยแล้วจะแจกไปกับนักเรียน

---------------------------------------

กรอกข้อมูลแจ้งทำบัตรรับนักเรียน >>คลิ๊ก<<

 

ปีการศึกษา 2567 แจ้งทำบัตรรับนักเรียนได้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567 เท่านั้น