รายละเอียดการซื้อสติ๊กเกอร์ของโรงเรียน

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ของโรงเรียน เพื่อนำรถเข้ามารับนักเรียนในโรงเรียน กรุณาอ่านข้อปฏิบัติในการซื้อสติ๊กเกอร์และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและชัดเจน

ข้อปฏิบัติในการซื้อสติ๊กเกอร์

1. การซื้อสติ๊กเกอร์ทุกครั้ง ผู้ซื้อต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเจ้าของรถ
   - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนรถที่ประสงค์จะติดสติ๊กเกอร์ (ไม่เป็นรถสาธารณะ เช่น Taxi)

2. สติ๊กเกอร์มีอายุการใช้งาน 1 ปี (นับตามปีการศึกษา) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 25....- เดือนพฤษภาคม 25......  

3. ท่านสามารถซื้อสติ๊กเกอร์ได้ตามความประสงค์ แต่ไม่เกิน 6 ใบ ราคาใบละ 100 บาท

4. รถป้ายแดงและเอกสารการซื้อรถที่ทางบริษัทฯ ออกให้ ทางโรงเรียนจะไม่จำหน่ายสติ๊กเกอร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. กรุณานำสติ๊กเกอร์เก่าทุกชนิดของโรงเรียนออกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่ให้ตรงกับหมายเลขทะเบียนที่แจ้งกับทางโรงเรียนไว้ที่กระจกด้านซ้ายมือให้เห็นชัดเจน

6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจราจรและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนทุกประการ

7. ประเภทของสติ๊กเกอร์
> ผู้ปกครองวนรถ   คือ  ผู้ปกครองที่ต้องการวนรถเพื่อมารับนักเรียนภายในโรงเรียนในช่วงเลิกเรียน
> นักเรียนประจำ    คือ  ผู้ปกครองที่ต้องมาส่งนักเรียนเพื่อเข้าหอพัก
> นักเรียนดุริยางค์  คือ  ผู้ปกครองมารับนักเรียนดุริยางค์

8. หลังจากกรอกข้อมูลสั่งซื้อสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว  เมื่อทำสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วจะแจกไปกับนักเรียน

------------------------------------- 

กรอกข้อมูลการสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ >> คลิ๊ก<<

ปีการศึกษา 2567 

เริ่มใช้งาน เดือน พฤษภาคม 2567 - พฤษภาคม 2568

 หมายเหตุ สั่งซื้อหลังจากประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567