วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จำนวน 17 คน ร่วมฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมจิตใจในการรับศีลกำลัง ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยคุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมจิตใจสำหรับนักเรียน ร่วมกับเซอร์ฟาติมา วิภาดา ปาละวงค์ และคุณครูบุญรักษา บัวสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบสอนวิชาคำสอนคริสตศาสนา และวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อรับศีลกำลัง ร่วมกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี