ฝ่ายกิจการนักเรียน งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิก

 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5  และเกรด 4 – เกรด 5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 โดยมีคุณพ่อยอแซฟทัศมะ กิจประยูรเป็นผู้ให้การอบรมให้ความรู้ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ เซอร์แมรี่ ฟาติมา รวมทั้งครูกชกร ก้าวงามพาณิชย์  ครูทัศนา อัสดงพงพนา และครูอมรรัตน์  เหล่าบุญมา ทำหน้าที่ประสานและดูแลนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม

S 29089824S 29089831