กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจและพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4 และเกรด 9 – เกรด 10

 วันเสาร์ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจและพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4 และเกรด 9 – เกรด 10 จำนวน 28 คน โดย วันเสาร์ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยคุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมจิตใจสำหรับนักเรียน ร่วมกับเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ คุณครูพัดชา วิจิตรวงศ์ และ คุณครูทัศนา อัสดงพงพนา ผู้รับผิดชอบสอนวิชาคำสอนคริสต์ศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้สวดภาวนาใกล้ชิดพระเจ้า ศึกษาพระวาจาและแบ่งปันความเชื่อแก่กันและกันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำพระวาจาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 07.15 น. นักเรียนคาทอลิก กลุ่มดังกล่าว ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

S 33431574

S 33431579