งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และเกรด 7–8

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และเกรด 7–8 จำนวน 36 คน โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเซอร์มารีเกรส บุญทิวา ศิริกันต์ คุณครูทัศนา อัสดงพงพนาผู้ คุณครูภคกนก ทองตำลึง และคุณครูอริสมันต์ พนัสพนาไพร ครูผู้รับผิดชอบการสอนคำสอนคริสต์ศาสนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมจิตใจสำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สวดภาวนาใกล้ชิดพระเจ้า ศึกษาพระวาจาและแบ่งปันความเชื่อแก่กันและกันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำพระวาจาไปใช้ในชีวิตประจำวันS 33431560S 33431561