วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

007004006008