วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันดอกรักบาน โดยในปีการศึกษานี้ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ครูและเด็กได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ เน้นกระบวนการกลุ่มและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ ทั้งทางด้านการฝึกทักษะอาชีพ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง อีกทั้งยังสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น” ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนักเรียนจะนำไปมอบให้กับองค์กรที่รอโอกาสต่อไป ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเดินชมงาน ร่วมกับคณะเซอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน 

001007008009018022