วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 และเกรด 11 – 12 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) หัวข้อ “ติว TGAT 2 และ 3” ณ หอประชุม Trinity ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพในอนาคต ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ในการนี้เซอร์มารีเกรส บุญทิวา ศิริกันต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี เนื่องจากวิทยากรมีสื่อและเอกสารประกอบการบรรยาย พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

002003006009