วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดค่ายเนตรนารีสามัญ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จังหวัดนนทบุรี ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้กล่าวให้โอวาทกับเนตรนารีสามัญความว่า “ขอให้เนตรนารีปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้กำกับเนตรนารีมอบหมายอย่างเคร่งครัด เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนๆ” พร้อมทั้งนำสวดบทภาวนา ขอท่านนักบุญยอแซฟและพระแม่มารีย์คุ้มครองตลอดการเดินทาง โดยมีเซอร์เมรี่ ฟาติมา ปาละวงศ์ และผู้กำกับเนตรนารีร่วมเดินทางดูแลอย่างใกล้ชิด

 008010011016