วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งในด้านวิชาความรู้ ประสบการณ์ และปลูกฝังคุณธรรมรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งยังถือว่า “ครู” เป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก จึงสมควรเชิดชูเกียรติของท่าน ซึ่งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้มอบหมายให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 และเกรด 12 ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรม โดยในปีการศึกษานี้ได้รับเกียรติจากเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะเซอร์ คณะครู ร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง ในบรรยากาศที่ตราตรึงใจ และครูอรทัย ธาดารัตนกุล หนึ่งในผู้แทนครูเกษียณได้ให้โอวาทนักเรียนด้วยรักจากใจครู และปิดท้ายด้วยการกล่าวคำอำนวยพรแด่เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนามของท่าน 

 001009010014