วันศุกร์ที่ 18 - วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ (ค่าย 1) จังหวัดสระบุรี ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้กล่าวให้โอวาทเรื่อง การปฏิบัติตนในการอยู่ค่ายพักแรม ความมีน้ำใจต่อเพื่อน ตลอดจนการเคารพเชื่อฟังผู้กำกับเนตรนารี โดยมีเซอร์มารีเกรส บุญทิวา ศิริกันต์ และผู้กับกำเนตรนารี จำนวน 25 ท่าน ร่วมเดินทางดูแลอย่างใกล้ชิด

 007011020026