วันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ในการนี้มีในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้กล่าวให้โอวาทกับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เรื่อง การปฏิบัติตนในระหว่างทำกิจกรรมด้วยการเคารพเชื่อฟังผู้กำกับเนตรนารี ฝึกการสังเกตจดจำ พึ่งตนเอง มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ๆ และรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า โดยมีเซอร์มารีเกรส บุญทิวา สิริกันต์และผู้กำกับเนตรนารีร่วมเดินทางดูแลในครั้งนี้ 

 006005018021