วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ม.4 – ม.6 และเกรด 10 – เกรด 12 ณ ใต้อาคาร St.Joseph โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศตอบรับร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 40 สถาบัน โดยมีเซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เดินชมงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของนักเรียนด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง หลังจากนั้นนักเรียนระดับชั้น ม.3 – ม.6 และเกรด 9 – เกรด 12 ได้เข้าชมนิทรรศการตามรอบเวลาที่กำหนดให้ ซึ่งนับได้ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจ การเลือกคณะวิชา /สถาบันที่ตนให้ความสนใจให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 

 006018023024