วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5 ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ อำเภอลำไทร จังหวัดปทุมธานี ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วมบันทึกภาพกับผู้แทนครู ดังนี้ ครูทัศนา จันทร์มณี (ครูสายชั้นกิจการนักเรียน ป.5) ครูชัญญา ครูมนัญชยา และครูณัฐกฤตา พร้อมผู้แทนนักเรียนจำนวน 22 คน ในการเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ ครูและนักเรียนต่างสุขใจในการเป็นผู้ให้ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เรื่อง “รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น” ได้อย่างดี 

017008011014