วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

เนื่องด้วยวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ในการนี้ทางฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับมูลนิธิโคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า VSED : ใจอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 4”เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษานี้ ทางมูลนิธิฯ ได้กำหนดรางวัลดีเด่น 2 สาขา (สาขาละ 2 คน) โดยได้รับเกียรติจากเซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กล่าวให้โอวาทและร่วมบันทึกภาพ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

ดีเด่น - ด้านจิตอาสา
o นางสาวภัคอนงค์ ริมชัยสิทธิ์ เกรด 11/2
o เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง ม.1/1

ดีเด่น - ด้านสิ่งแวดล้อม
o นางสาวนภัสกรณ์ เวสสโกสิทธิ์ ม.6/3
o นางสาวสุภัควัน สอนมีทอง ม.6/3

 001004003002