วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

จากการที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ส่งนักเรียนเข้ารับการพิจารณารางวัลเด็กดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฎว่า เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยได้รับโล่เกียรติคุณ เข็มเกียรติคุณ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจากร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการนี้มีครูยุพร วนาดอนพิศาล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครูเกรียงสิทธิ์ โง้วสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้แทนโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 

001006002004