วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ อีกทั้งเป็นการช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้กล่าวให้โอวาทและร่วมบันทึกภาพกับผู้แทนครู – ผู้แทนนักเรียนก่อนออกเดินทาง โดยมีครูวันดี แสงเพชร (ครูสายชั้นกิจการนักเรียน ม.3) และครูศิริรัตน์ ตันรัตนะ ร่วมเดินทางและดูแลนักเรียนในครั้งนี้ นอกจากนี้เซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ เซอร์ที่ปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ ได้นำนักเรียนพลมารีย์ไปสัมผัสชีวิตน้อง ๆ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อเรียนรู้การทำงานอย่างแข็งขัน และเพื่อเทิดพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้า

 008004003005