วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานบริการสวัสดิภาพนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกายบริหารตอนเช้า หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนให้มากขึ้น โดยมีผู้แทนนักเรียนที่อาสาสมัครและได้รับการคัดเลือก (หมุนเวียน) นำกายบริหารประกอบเพลงในแต่ละสัปดาห์ และได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้น / ครูผู้ช่วยเป็นอย่างดี

003008005001