“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
3.เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และมาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย ให้โอวาทกับนักเรียน โดยมีคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกิจกรรม และชมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 และเกรด 2 - 3 ซึ่งได้แสดงความสามารถของตนผ่านชุดการแสดง ได้อย่างสวยงาม เรียกเสียงปรบมือ และสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ประธานได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 คน ได้แก่
(1) เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
(2) เด็กหญิงถามิกา วนิชเวทย์พิบูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 และเกรด 1 - 2 ร่วมกิจกรรมสันทนาการกับบุตรหลานของตนอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง เพราะต่างตระหนักถึงความสำคัญของลูก ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและตระหนักในหน้าที่

006012003013010016