วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 อาคาร St. Mary เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีกิริยามารยาทการแสดงความเคารพ (การไหว้) ถูกต้องตามแบบสากล อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ในการนี้มีผู้แทนนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 16 คน โดยมีคณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งจะมีการประกาศผลในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

 004010012011