วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3 ณ มูลนิธิเมอร์ซี่ คลองเตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทำความดีด้วยการเสียสละ และรู้จักการแบ่งปัน อันเป็นการต่อยอดเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งหาได้ยากในสังคมปัจจุบัน ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้กล่าวให้โอวาทและร่วมบันทึกภาพกับผู้แทนครู – ผู้แทนนักเรียนก่อนออกเดินทาง โดยมีครูณัฐพร ทองแท้ (ครูสายชั้นกิจการนักเรียน ป.3) และผู้แทนครูอีก 3 คน ได้แก่ ครูผกาใจ วิชุลาวุธ ครูสุเนตร์ ศรีชนะ และครูอัจฉราพร ภักดีวิทยากุลร่วมเดินทางและดูแลนักเรียน นอกจากนี้ เซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ เซอร์ที่ปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ ได้นำนักเรียนพลมารีย์ไปสัมผัสชีวิตน้องๆ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อเรียนรู้การทำงานอย่างแข็งขัน และเพื่อพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้า

 008010007004