วันศุกร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ (ค่าย 2) จังหวัดสระบุรี ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทโดยเน้นให้เนตรนารี เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายออกมาด้วยดี มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา และจิตใจให้ถึงพร้อมการเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งอำนวยพรให้พระเป็นเจ้าและพระแม่มารีย์ช่วยดลบันดาล คุ้มครองเนตรนารีทุกคนให้เดินทางอย่างมีสวัสดิภาพตลอดการเดินทาง โดยมีเซอร์มารีเกรส บุญทิวา ศิริกันตและคุณครูจำนวน 23 ท่านร่วมเดินทางในครั้งนี้

 007012005006