วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดแสดงผลงานชมรมและเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนทุกละระดับชั้น ทั้งนี้ได้มีการจัดป้ายนิเทศ แสดงผลงานนักเรียนบริเวณใต้หอประชุม Trinity และการแสดงความสามารถในด้านการขับร้อง การเต้นประกอบเพลง บริเวณใต้อาคาร St.Joseph โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะรอบด้าน ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม (การเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น) ในการนี้แมร์บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย พร้อมด้วยเซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และคณะเซอร์ได้เยี่ยมชมพร้อมกล่าวให้กำลังใจกับนักเรียน เพื่อเป็นพลังบวกในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

011010007002001005