วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดค่ายเนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2 ณ บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้กล่าวให้โอวาทกับเนตรนารีสำรองความว่า "กิจกรรมนี้มุ่งเสริมสร้างให้เนตรนารีสำรอง มีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมากขึ้น" พร้อมทั้งนำสวดบทภาวนาขอท่านนักบุญยอแซฟและพระแม่มารีย์คุ้มครองตลอดการเดินทาง โดยมีเซอร์เมรี่ ฟาติมา ปาละวงศ์ และผู้กำกับเนตรนารีร่วมเดินทางดูแลอย่างใกล้ชิด

007010014012