วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และเกรด 5 - 6 ณ หอประชุม Trinity หัวข้อ “สุขภาพจิตในวัยรุ่น” (Positive
Thinking) โดยมีเซอร์ เมรี่ ฟาติมา ปาละวงศ์ เป็นประธานมอบของขอบคุณวิทยากร
ผลที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น รู้จักการ
จับอารมณ์ตนเอง มุมมองกับความรู้สึกที่เป็นจริง ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ
และได้รับความสนุกสนาน
รายนามวิทยากร :
1. นางสาวสิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
2. นางสาวธันยพร กล้าเผชิญโชค นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
3. นางสาวพัทธนันท์ ศานติวรวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก

 004008009002