วันศุกร์ที่ 4 - วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดค่ายเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จังหวัดนนทบุรี ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ให้โอวาทเนตรนารีสามัญ ความว่า “ขอให้การเข้าค่ายในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอให้เนตรนารีเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน และทำกิจกรรมด้วยความร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ”โดยมีเซอร์เมรี่ ฟาติมา ปาละวงศ์ และผู้กำกับเนตรนารีจำนวน 21 คน ร่วมเดินทางดูแลอย่างใกล้ชิด

 007009001012