วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ครูยุพร วนาดอนพิศาล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้แทนโรงเรียน รับรางวัลเพชรรัตนชาติ สดุดี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 "ประกาศเกียรติคุณสรรเสริญพระคุณครู ส่งเสริมพัฒนาเด็กต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ" เนื่องในวันครูและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 สาขา เกียรติคุณต้นแบบสถานศึกษาดีเด่น ด้านสังคมสงเคราะห์ จิตอาสา จิตสาธารณะ โดยมีคุณอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดยมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

001002003004