กิจกรรม Word Search

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Word Search ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี  มีทักษะการวางแผน ในการเรียนรู้คำศัพท์ ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการส่งเสริมในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

0102

0304