ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Spelling Bee ในวันที่ 13-17มิถุนายน พ.ศ. 2565

 โดยเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านความรู้คำศัพท์ จากการสะกดคำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

S 35741712S 121626632