กิจกรรม speech contest

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม speech contest ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะ ความคิด และการพูด ผ่่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

0102

0503