ฝ่ายวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม Science  Show  เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  โดยจัดขึ้นในวันแสดงผลงานนักเรียน

ของฝ่ายวิชาการ ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์โดยสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้ผ่านการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีทักษะการวางแผนการทำงาน  รู้จักแก้ปัญหา  

504005504003